Danışmanlık Hizmetleri


Bioİzmir bünyesinde sağlık alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda “Teknoloji Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri”, “Ekonomik Değerlendirme ve Analiz Hizmetleri”, “CE Belgelendirme Destek Hizmetleri” ve “Proje Geliştirme Destek Hizmetleri” gibi pek çok danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

  • Teknoloji Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri 

Teknoloji Olgunluk Değerlendirmeleri (Technology Readiness Assessments (TRAs)), teknoloji yönetimi kapsamında bir organizasyonun kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için büyük önem taşımaktadır. Teknoloji olgunluk değerlendirmelerinde kullanılan araçlarından bir tanesi olan “Teknoloji olgunluk seviyesi (Technology Readiness Level-TRL)” ile 
teknoloji geliştirme sürecinde olası problemlere erken aşamada dikkat çekilerek bir yandan kaynakların etkin kullanımına ve çözüm sürecinin yönetilmesine katkı sağlanırken bir yandan da organizasyonlara sistematik bir bakış açısı da kazandırılmaktadır.

Teknoloji olgunluk seviyesi, geliştirilmekte olan bir teknolojinin ilerleyişini basit bir fikir olarak kâğıda karalandığı andan tam olarak kullanıma sokulduğu ana kadar 9 aşamaya ayıran bir ölçektir. Böylece, bir yeniliğin hayata geçişi adım adım araştırma ve doğrulamalar yapılarak, maliyet ve riskler azaltılarak takip edilebilmektedir.

  • CE Belgelendirme Sürecine ilişkin Danışmanlık Hizmetleri

Geliştirilen tıbbi cihazın ve hangi risk grubunda olduğunun tanımlanması, bu doğrultuda uyulması gereken tıbbi cihaz yönetmelikleri ve gereklilikleri, belgelendirme sürecine ilişkin temel gereklilikleri kapsayan bütüncül bir danışmanlık ve yönlendirme hizmeti sunulmaktadır. 

  • Ekonomik Değerlendirme ve Analiz Hizmetleri

Yeni geliştirilen bir tıbbi cihazın sağlık sistemi içerisinde geri ödemesinin yapılabilmesi için başvuruların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge” ve “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni malzeme geri ödeme başvurularında tıbbi malzeme ile ilgili resmi kayıtlar ve klinik verilerin yanı sıra ekonomik ve mali değerlendirmeleri içeren kapsamlı analizlerin yapılması gerekmektedir.

Ekonomik ve mali değerlendirme amaçlı yapılacak analizlerin seçimi, gerçekleştirilmesi, bütçe etki analizlerinin yapılması ve raporlandırılması işbirliklerimiz ile birlikte profesyonel bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. 

  • Ar-Ge Destekleri

Sağlık Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin arttırılması amacıyla yatırımcıları destekleyecek çözümler üretilerek sektörde ürün çeşitliliğin artmasına ve sanayicinin bu konuda sürecinin kolaylaştırılmasına ön ayak olmak üzere DETTO ile birlikte ulusal ve uluslararası sağlık konulu proje çağrılarına üniversite–sanayi işbirliği ile daha fazla sayıda proje gönderilmesi sağlanmaktadır.

  • Proje Geliştirme Destek Hizmetleri

Sağlık teknolojileri alanında bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesi için DETTO işbirliğinde “Sağlık TTO” faaliyetleri yürütülmektedir. Sağlık teknolojileri alanındaki hibe çağrıları takip edilerek yaygınlaştırılmakta ve proje başvurusunda bulunmak isteyen akademisyen ve sanayicilere yönelik destek hizmetleri verilmektedir. TÜBİTAK, BSTB gibi hibe veren kuruluşların bilgi çoğaltıcısı olarak Ar-Ge kapasitesini arttırmak üzere çalışmalar yürütülmektedir.

  • Fikri Varlıklar Yönetimine İlişkin Destekler

Sağlık teknolojileri alanında akademiden köken alan bilginin sanayi tarafından işlenirken tüm sistem en baştan itibaren izlem altına alınarak uluslararası lisanslama ve ticarileşme de dahil olmak üzere bilginin artı değere dönüştürülmesi yönünde DETTO işbirliğinde tüm sürece destek verilmektedir.

  • Girişimcilik, Şirketleşme ve Ticarileşme Destekleri

Sağlık teknolojileri alanında girişimcilik kültürünün ve ekosisteminin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Melek yatırımcı vb. sermaye destek araçlarının Bioİzmir içerisinde temsiliyeti sağlanarak girişimci ile melek yatırımcıyı bir araya getirecek toplantılar düzenlenmekte, DETTO işbirliğinde ticarileşme süreçlerine ilişkin destekler sunulmaktadır.

  • Üniversite-Sanayi İşbirliği Hizmetleri

Sağlık teknolojileri alanında üniversite-sanayi işbirliği alanında üniversitede farkındalık oluşturmak ve sanayi ile işbirliği içinde çalışan araştırmacılara destek vermek ve üniversitenin zengin bilgi ve donanım altyapısını sanayi ile buluşturmak üzere DETTO işbirliğinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

  • Uluslararası “Soft Landing” Destekleri

Yabancı yatırımcı ve girişimcilerin İzmir’e ve ulusal süreçlere uyum sağlamalarına destek olmak üzere ulusal yasal mevzuat ve yönetmelikler ile ilgili bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.


Duyurular